+30 26643 60100 info@filiates.gr

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλιατών (Μαθητική Εστία)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλιατών (Μαθητική Εστία)

 

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 31/10/2018 εως και 9/11/2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Φιλιάτες 25.10.2018

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                Αριθμ.Πρωτ.: 9302

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8

46300 Φιλιάτες

Τηλέφ:2664-3-60164

ΦΑΧ:2664-0-22989

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Φιλιατών 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
  3. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Φιλιατών η πρόσληψη δυο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.πρωτ.28775/19-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2394/τ.Β’/06-08-2012) του Δήμου Φιλιατών.
  5. Την με αριθμ. 29187/23/10/2018 έγκριση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ.

                                              Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλιατών που εδρεύει στους Φιλιάτες και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

     ΠΙΝΑΚΑΣ Α:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός ατόμων

100

Δήμος Φιλιατών (Μαθητική Εστία)

Φιλιάτες

ΔΕ Εποπτικό Προσωπικό

8 μήνες

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό Θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ,ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

Οι υποψήφιοι της ως ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

 Για τη θέση με κωδικό 100,προτάσονται των λοιπών υποψηφίων ,ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Φιλιατών υπόψη κας Αμαλίας Μάνου (τηλ. επικοινωνίας: 2664360164 ή 2664360100 ) . Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της του Δήμου Φιλιατών στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

                 

 Ο Δήμαρχος

  Σπυρίδων Παππάς

 

Print Friendly, PDF & Email
espa