+30 26643 60100 info@filiates.gr

Διακήρυξη Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Ακινήτου

Διακήρυξη Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Ακινήτου

Φιλιάτες: 25-05-2023

Αριθμ.πρωτ:  3765

 →Διακήρυξη

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η

       Ο υπογεγραμμένος  Σπυρίδων Παππάς Δήμαρχος Φιλιατών

        Διακηρύττει ότι:

α) Σύμφωνα με:

  1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
  2. Τα άρθρα 103 και 192 του Κ.Δ.Κ, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 196 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81
  4. Την αριθ. 42/2022 απόφαση του Δ.Σ
  5. Την αριθ. 286/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  6. Το γεγονός ότι με την εκμίσθωση της παραπάνω δημοτικής έκτασης η ωφέλεια του Δήμου είναι προφανής γιατί θα προκύψει σημαντικό έσοδο:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου:    Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση εκτός της  ευρύτερης περιοχής οικισμού της πόλης των ΦΙΛΙΑΤΩΝ και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

α)   Συνολικό Εμβαδόν οικοπέδου:15.106,00 τ.μ.

β)   Κύριος χώρος σφαγείου: 235,20 τ.μ.

γ)   Χώροι γραφείων – υγιεινής:81,52 τ.μ.

δ)   Χώροι σταυλισμού: 86,07 τ.μ.

ε)   Χώροι ψυγείων: 90,20 τ.μ.

στ) Χώρος γραφείου: 23,50 τ.μ.

ζ)   Χώρος Αποτεφρωτήρα: 25,92 τ.μ.

η)  Χώρος φυλακίου εισόδου: 6,00 τ.μ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15-06-2023 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 πμ μέχρι 10.30 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα στους Φιλιάτες. 

Άρθρο 1ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

1.1 Το μίσθιο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για σφαγείο, δηλ. για τη σφαγή παραγωγικών ζώων, µε σχετική αδειόδοτηση, απαγορευμένης ρητά µε ευθύνη του µισθωτή κάθε άλλης χρήσης.

1.2 Το μίσθιο θα λειτουργεί κατά τα οριζόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία χρονικά διαστήματα και ηµέρες.

Άρθρο 2ο: ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

2.1 Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική ,φανερή και προφορική , και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στους Φιλιάτες σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί με διακήρυξη της Δημάρχου (που θα δημοσιευθεί νόμιμα) , ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81.

2.2 Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 3ο: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 3.1 Πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των Πεντακοσίων ευρώ  (500,00) ΕΥΡΩ ανά μήνα.

Άρθρο 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

4.1 Η διάρκεια της εκμίσθωσης , ορίζεται σε τριάντα (30) έτη,  και θα αρχίζει από την υπογραφή της οικείας σύμβασης μέσω Συμβολαιογραφικής Πράξης.

Άρθρο 5ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν 111/1975

5.2 ∆εν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία του ∆ιαχειριστή άλλου Σφαγείου προκειμένου να αποτραπεί η περίπτωση μονοπώλησης και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των τοπικών κτηνοτρόφων

5.3 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία χρεωφειλέτη στο Δήμο, θα προσκομίζεται δε σχετική βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Φιλιατών.

5.4 Κάθε ενδιαφερόμενος που θα λάβει μέρος στη δημοπρασία θα θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης ( Θα προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση).

Άρθρο 6ο: ΕΓΓΥΗΤΗΣ

6.1 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 7ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1 Ο προτιθέμενος να πάρει µέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει:

– Πιστοποιητικό επαγγελματικού επιμελητηρίου

– Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό, αξίας Εξακοσίων ευρώ (600,00€)

– Αντίγραφο ποινικού µητρώου

– Ασφαλιστική Ενηµερότητα

– Φορολογική ενηµερότητα από την αρµόδια ∆ΟΥ

– Βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του ∆ήµου Φιλιατών

– Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι δεν είναι διαχειριστής άλλου Σφαγείου.

– Καταστατικό δηµοσιευµένο νόµιµα

– Σε περίπτωση εταιρείας ορισµό του ως νόµιµου εκπροσώπου: α) για να λάβει µέρος στο διαγωνισµό, β) για να υπογράψει τη σύµβαση µίσθωσης και τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής, γ) για να διαχειρίζεται κάθε θέµα µε τη λειτουργία του Σφαγείου.

Άρθρο 8ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

8.1 Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για αυτόν που την υποβάλλει, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

8.2 Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο καθώς και την Αστυνομική ταυτότητα του, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

8.3 Οι εταιρείες εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους (βάσει των εταιρικών τους , αντίγραφο του οποίου υποβάλουν στην Επιτροπή).

8.4 Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Άρθρο 9ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

9.1 Το αποτέλεσµα τη δηµοπρασίας και των τυχόν επαναληπτικών υπόκειται στην κρίση της οικονοµικής επιτροπής που θα εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσµα, χωρίς ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωµα προς αποζηµίωση από τους πιο πάνω λόγους.

Άρθρο 10ο : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

10.1 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται :

1) Εντός μίας εβδομάδας από την ημέρα ορισμού της Δημοπρασίες την ίδια ακριβώς ημέρα και ώρα με τους ίδιους ακριβώς όρους δημοπράτησης.

Σε περίπτωση που και αυτή αποβεί άγονη και σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια προσφορά μπορεί να γίνει και απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2) Κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (2β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη της δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 11ο: ΣΥΜΒΑΣΗ

11.1 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της οικονοµικής επιτροπής περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.

Άρθρο 12ο: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

12.1 Το μίσθωμα θα βεβαιώνεται κατ’ έτος με βεβαιωτικό κατάλογο και το αναλογούν ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται εφάπαξ στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου εντός του πρώτου μήνα μετά τη βεβαίωσή του.

12.2 Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των τριών (3) μηνών συνεπάγεται έκπτωση του μισθωτή και διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος του και του εγγυητή του και θα ευθύνονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία

Άρθρο 13ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

14.1 Ορίζεται το ποσό των 600,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού µισθώµατος ενός έτους µε βάση το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

14.2 Η εγγύηση µπορεί να είναι εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

14.3 Η εγγύηση συµµετοχής θα επιστραφεί εντός πέντε ηµερών από της κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας σε όλους τους συµµετέχοντες πλην του πλειοδότη.

  Άρθρο 14ο: ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ-ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

14.1 ∆εν επιτρέπεται η σιωπηρή αναµίσθωση ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή καθώς και η αλλαγή χρήσης.

  Άρθρο 15ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

15.1 Ο µισθωτής υποχρεούται επί ποινής έκπτωσής του από τη µίσθωση εντός 7 εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει να προσκοµίσει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων, καλής χρήσης του ακινήτου και της καλής συντήρησης αυτού, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική συµµετοχής που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση και καλείται ο δεύτερος πλειοδότης κ.λ.π.

15.2 Η χρηµατική εγγύηση ορίζεται σε ποσό ίσο µε το 10% του ετησίου µισθώαμτατος που θα επιτευχθεί στην δηµοπρασία.

15.3 Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα εγγυάται την καλή εκτέλεση, θα πρέπει να έχει ισχύ για ένα (1) έτος και θα ανανεώνεται τρεις µήνες πριν τη λήξη της.

15.4 Στην περίπτωση που ο µισθωτής δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το 50% ενός ετησίου μισθώματος ο ∆ήµος δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.

15.5 Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν τηρήσει κάποιον από τους όρους της σύµβασης µίσθωσης ο ∆ήµο δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 16ο: ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

16.1 Η μίσθωση μπορεί να λυθεί από πλευράς του Δήμου σε περίπτωση που:

– ο μισθωτής δεν έχει προβεί στη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την δημιουργία και λειτουργία της εγκατάστασης ,εντός της σχετικής προθεσμίας.

– ο μισθωτής δεν χρησιμοποιεί την έκταση για το σκοπό που του εκμισθώθηκε.

– βλάπτεται το δημοτικό και δημόσιο συμφέρον .

Κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς να δοθεί καμία αποζημίωση στον μισθωτή.

16.2 Η μίσθωση μπορεί να λυθεί ,από πλευράς του μισθωτή, κατόπιν αιτήσεώς του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με ποινή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 17ο: ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

17.1 Ο µισθωτής µε τη λήξη της µίσθωσης είναι υποχρεωµένος να το παραδώσει σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε φθοράς και βλάβης καθώς επίσης θα έχει υποχρεωτικά εξοφλήσει κάθε είδος οφειλής που αφορά καθ’ οιονδήποτε τρόπο το µίσθιο.

17.2 Εάν µε την καθ΄οιονδήποτε τρόπο λήξη της µίσθωσης, ο µισθωτής παρακρατεί αδικαιολόγητα τη χρήση του µισθίου, υποχρεούται να πληρώνει σαν αποζηµίωση χρήσης στον ∆ήµο το συµφωνηθέν µίσθωµα µέχρι ότου αποβληθεί από το µίσθιο.

Άρθρο 18ο: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

18.1 Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

18.2 Παρατυπία της δηµοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωµα υπέρ του µισθωτή ή πλειοδότη.

18.3 Όλοι οι όροι της σύµβασης που θα καταρτισθεί θεωρούνται και είναι ουσιώδεις.

18.4 Η αθέτηση ή παράβαση µιας εξ αυτών έχει ως συνέπεια την έξωση του µισθωτή από το µίσθιο σύµφωνα µε το νόµο, την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του ∆ήµου, χωρίς δικαστική παρέµβαση και τη διενέργεια αναπλειστηριασµού σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και υπέρ του ∆ήµου.

Άρθρο 19ο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19.1 Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν την διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και στο επίσημο site του Δήμου https://filiates.gr .

Άρθρο 20ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

20.1 Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης του µισθίου σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, όπως επίσης απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο υποµίσθωσή του. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται στο µισθωτή να παραχωρήσει τη χρήση του µισθίου σε εταιρία στην οποία όµως αυτός πρέπει να µετέχει µε ποσοστό µεγαλύτερο του 30%, οπότε στην περίπτωση αυτή, ο µισθωτής και η εταιρία που θα συσταθεί, θα ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση.

20.2 Οι δαπάνες ολοκλήρωσης όλων των απαιτούµενων εργασιών προκειµένου τα σφαγεία να καταστούν πλήρως λειτουργικά καθώς και οι δαπάνες συντήρησης – αποκατάστασης- διαµόρφωσης του ακινήτου θα βαρύνουν το µισθωτή και θα θεωρηθούν ότι έγιναν και θα παραµείνουν προς όφελος του µισθίου.

20.3 Ο ενδιαφερόµενος µισθωτής οφείλει προ της συµµετοχής του στη δηµοπρασία να επισκεφθεί το προς µίσθωση ακίνητο και να λάβει γνώση του συνόλου της κτιριακής του κατάστασης ελέγχοντας το µίσθιο και µε τεχνικό της εκλογής του, µη δικαιούµενος εκ των υστέρων να επικαλεσθεί οποιαδήποτε ύπαρξη πραγµατικών ή άλλων ελαττωµάτων.

20.4 Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση ή έξωση σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας των δηµοσίων συµβάσεων που διέπουν την εν λόγω µίσθωση.

20.5 Ο µισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε ∆ηµόσιας ή άλλης Αρχής, Ασφαλιστικό Οργανισµό ή οποιοδήποτε άλλο συνδέεται µε τη χρήση του µισθίου.

20.6 Τα τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισµού, τηλεφωνικά τέλη κ.λ.π. θα βαρύνουν το µισθωτή. Επίσης οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

20.7 Ο µισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των οποιονδήποτε αδειών που θα απαιτηθούν µελλοντικά για τη λειτουργία του σφαγείου. Σε περίπτωση αδυναµίας έκδοσης οιασδήποτε άδειας, µη οφειλοµένης σε υπαιτιότητα του µισθωτή ή του ∆ήµου, η µισθωτική σύµβαση θα λυθεί αζηµίως για αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη.

20.8 Ο µισθωτής, µετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και την αδειοδότηση του Σφαγείου για οποιαδήποτε κατασκευή ή αλλαγή στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο θα πρέπει να έχει την έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.

20.9 Η ∆ήµος δικαιούται µε εκπρόσωπό της να προβαίνει σε επιθεώρηση του µισθίου για να διαπιστώνει την κατάστασή του και τη συντήρησή του.

20.10 Οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί, πρέπει να αποκαθίσταται µε µέριµνα και δαπάνες του µισθωτή προς εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των σφαγείων.

Άρθρο 21ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

21.1 Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και ενισχύει τον χαρακτήρα του µισθίου ως ∆ηµοτικού Σφαγείου µε στόχο τη διατήρηση, ενίσχυση και ανάπτυξη του υπάρχοντος παραγωγικού ιστού της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα στον κρίσιµο κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής και να εξυπηρετεί κατά το δυνατόν όλους τους παραγωγούς – κτηνοτρόφους και εµπόρους κρεάτων, τηρώντας αυστηρά τη σειρά προτεραιότητας.

21.2 Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την υπογραφή  της σύμβασης να προβεί σε πλήρη λειτουργία των σφαγείων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν άμεσα οι ντόπιου κτηνοτρόφοι.Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσεται έπτωτος της εκμίσθωσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

21.3 Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  και σε διάστημα τριών μηνών  ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ντόπιου Βοοτρόφοι Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσεται έπτωτος της εκμίσθωσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

21.4 Ο µισθωτής θα αναλάβει την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις κτιριακές και ηλεκτρολοµηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και τις εγκαταστάσεις αποχεύτεσης και διαχείρισης των αποβλήτων αφού λάβει τις σχετικές αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για την πλήρη και σύννοµη λειτουργία του Σφαγείου.

21.5 Καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης οφείλει ο ενοικιαστής να διατηρεί σε καλή κατάσταση και λειτουργία ολόκληρο το µίσθιο υποχρεούµενος να εκτελεί όλες τις αναγκαίες προληπτικές και προβλεπόµενες συντηρήσεις και να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές.

21.6 Ο µισθωτής µπορεί χωρίς προηγούµενη έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να προβαίνει σε τυχόν µεταρρυθµίσεις ή εκτελέση τυχόν νέων έργων, εργασιών κ.λ.π., για τη βελτίωση της εκµετάλλευσης και των παρεχόµενων υπηρεσιών.

21.7 Μετά τη λήξη ή καθ’ οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης, όλες γενικά οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, ο σφαγειοτεχνικός εξοπλισµός καθώς και νέες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που τυχόν θα γίνουν και γενικά ο οποιοσδήποτε κινητός εξοπλισµός, που θα εγκατασταθούν ή προσκοµιστούν στο χώρο από το µίσθωτη θα παραµείνουν στην κυριότητα του. Τα παραπάνω θα αποξηλωθούν και θα παραληφθούν από το µισθωτή.

21.8 Ολες οι δαπάνες προληπτικής, τακτικής συντήρησης καθώς ασφάλισης τόσο των κτιριακών όσο και τις µηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και το προσωπικό που θα εργασθεί σε αυτές και εν γένει λειτουργίας θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή, χωρίς ο τελευταίος να δικαιούται σε καµία µείωση του µισθώµατος, ή να έχει αξιώσεις για αυτές από τον ∆ήµο κατά τη λήξη της µίσθωσης.

21.9 Ρητά ορίζεται ότι οι οποιεσδήποτε κτιριακές βελτιώσεις ή επεκτάσεις θα παραµείνουν προς όφελος του µισθίου χωρίς δικαίωµα αξίωσης αποζηµίωσης από τον µισθωτή µετά τη λύση της µίσθωσης.

21.10 Κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης ή µείωσης του µισθώµατος δεν έχει ο ενοικιαστής ένεκα της ζηµιάς του µισθίου ή των εγκαταστάσεων η οποία θα οφείλεται σε πληµµύρα, θεοµηνία και οποιαδήποτε άλλη ανώτερη βία.

21.11 Σε περίπτωση που σε οποιονδήποτε έλεγχο διαπιστωθεί από τους αρµοδίους, ότι το ∆ηµοτικό Σφαγείο δεν πληρεί τους όρους της ισχύουσας Νοµοθεσίας (κτηνιατρικοί, αστυνοµικοί, υγειονοµικοί, περιβαλλοντικοί και λοιποί όροι της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας) και διαταχθεί η διακοπή της λειτουργίας τους, ο µισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, καταβάλει τυχόν πρόστιµα και δεν δικαιούται αποζηµίωσης ή άλλης απαίτησης, σε περίπτωση δε κατά την οποία ο µισθωτής δεν διορθωθεί πέραν των 10 ηµερολογιακών ηµερών αποβάλλεται από το µίσθιο, µε ότι αυτό συνεπάγεται.

21.12 Η σύµβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις δηµόσιες συµβάσεις της εν λόγω κατηγορίας.

21.13 Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις και η µη τήρησή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης.

Άρθρο 22ο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον υπάλληλο του Δήμου κ Φώτιο Μίγκο στο τηλέφωνο 2664360162  και από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ Θωμά Γκίκα στο τηλέφωνο 2664360100 καθημερινά και ώρες 08:00 – 14:00.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 .

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

Print Friendly, PDF & Email
espa