+30 26643 60100 info@filiates.gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

To έργο στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση κρίσιμων τομέων παροχής υπηρεσιών από τον Δήμο Φιλιατών όπως η ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους δημότες, η διαχείριση του δικτύου πόσιμου ύδατος και η λειτουργία του μηχανισμού διαχείρισης εργοταξίων. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει και την προμήθεια εξοπλισμού για της ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών σε ένα μικρής κλίμακας ασύρματο δίκτυο σε δέκα (10) σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού (public hot spot).

 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Εγκατάσταση Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης και απομακρυσμένης διαχείρισης της κατανάλωσης ρεύματος σε δημόσια κτίρια με στόχο την μείωση της άσκοπης κατανάλωσης ρεύματος. Προτείνεται η εγκατάσταση τεσσάρων (4) αισθητήρων στους πίνακες των δημόσιων κτιρίων ή/και των σχολείων. Η παρακολούθηση και η διαχείριση θα γίνεται με χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου (on/off), στατιστικών αναφορών και ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο για το κόστος ρεύματος
 • Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης του στόλου του Δήμου που θα περιλαμβάνει απορριμματοφόρα, οχήματα πολιτικής προστασίας αλλά και οχήματα εργοταξιακών εργασιών. Προτείνεται να εγκατασταθεί εξοπλισμός στο σύνολο του στόλου του Δήμου, για πλήρης κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του, έτσι ώστε να καλύπτονται περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων. Με την χρήση του προτεινόμενου συστήματος θα υπάρξει ορθολογική χρήση των οχημάτων και ταυτόχρονα επιχειρησιακή οργάνωση του Δήμου.
 • Την τοποθέτηση είκοσι πέντε (25) έξυπνων υδρομετρητών σε επιλεγμένη περιοχή μέσω των οποίων θα δίνεται η δυνατότητα αυτόματης μέτρησης της κατανάλωσης πόσιμου ύδατος, της συνεχούς παρακολούθησης ώστε να βγαίνουν συμπεράσματα σχετικά με την κατανάλωση αλλά και του εντοπισμού τυχόν διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης.
 • Λειτουργία μία κεντρικής εφαρμογής “έξυπνης πόλης” η οποία θα συλλέγει όλα τα δεδομένα από τις παραπάνω εφαρμογές προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον χρήστη όπου σε μία οθόνη ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και οι εξουσιοδοτημένοι προϊστάμενοι ή διευθυντές θα μπορούν εποπτικά να παρακολουθούν βασικούς δείκτες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και το λειτουργικό κόστος του Δήμου. Κύριο μέλημα της κεντρικής πλατφόρμας θα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η δημιουργία μετρήσιμου οφέλους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου χωρίς διοικητική επιβάρυνση των στελεχών του Δήμου. Η Πλατφόρμα θα κέντρο ελέγχου λειτουργίας όπου θα αποτυπώνεται η συνολική εικόνα των λειτουργιών του Δήμου με εύληπτο και κατανοητό τρόπο στην ίδια οθόνη ώστε να ελαχιστοποιηθεί η λειτουργική πολυπλοκότητα μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και να υποβοηθηθεί η λήψη αποφάσεων των υπευθύνων στη βάση των “πραγματικών – ζωντανών” δεδομένων.
 • Προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την ελεύθερη πρόσβαση στο Internet σε δέκα (10) σημεία (πλατείες) του Δήμου με χρήση ασύρματου δικτύου. Με τον τρόπο αυτό σε πολυπληθή σημεία ενδιαφέροντος θα μπορεί ο δημότης ή ο επισκέπτης να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet). Στην συνολική προμήθεια θα συμπεριλαμβάνεται και το λογισμικό διαχείρισης του ασύρματου δικτύου (WiFi) με δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων

 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Κεντρική πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης
 • Εφαρμογή διαδραστικής επικοινωνίας και άμεσης πληροφόρησης δημοτών με χρήση ασύρματου δικτύου (WiFi)
 • Εφαρμογή απομακρυσμένης διαχείρισης και παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης δημοτικών κτιρίων με χρήση εξοπλισμού στους ηλεκτρολογικούς πίνακες
 • Εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχηµάτων
 • Λογισμικό Παρακολούθησης Μετρήσεων από τα έξυπνα υδρόμετρα
 • Διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων «έξυπνης πόλης» προς τους πολίτες

 

 

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020” – Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Προϋπολογισμός έργου : 132.413,40 € ευρώ – Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

 

espa

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
espa