+30 26643 60100 info@filiates.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ενός (1) ατόμου ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια»(Επίσημος τίτλος: «Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ενός (1) ατόμου ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια»(Επίσημος τίτλος: «Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020»

 

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15/03/2022 έως και 24/03/2022

Φιλιάτες, 10/03/2022        Ανακοίνωση Περίληψη ανακοίνωσης
Αριθμ. Πρωτ.: 1566               ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση                                         

                                               → Παράρτημα γλωσσομάθειαςΠαράρτημα ΣΜΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Φιλιατών πρόκειται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και SmartGrid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια»(Επίσημος τίτλος: «Use of IoTenabled and Smart Gridready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Crossborder Cooperation Programme GreeceAlbania 2014-2020», με αντικείμενο την εκτέλεση του ως άνω έργου, συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) μήνες.

Τόπος εκτέλεσης

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

Δήμος

Φιλιατών

Έως 5 μήνες.

Η σύμβαση λύεται με τη λήξη του έργου ήτοι στις 31.08.2022 ακόμη και αν δεν έχουν παρέλθει οι 5 μήνες. Σε περίπτωση παράτασης της υλοποίησης του έργου, η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για διάστημα μέχρι την εξάντληση του ποσού που αναφέρεται ως δαπάνες προσωπικού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.

1

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1.       Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

3.    Εργασιακή Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα Interreg (Διασυνοριακά ή Διακρατικά),

4.    Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλιατών, Δημαρχιακό Μέγαρο, Ελ. Βενιζέλου 8, Φιλιάτες, Τ.Κ. 463 00 (Γραφείο: Πρωτόκολλο).

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται το εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στο πλαίσιο του έργου

«Use of IoTenabled and Smart Gridready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Crossborder Cooperation Programme GreeceAlbania 2014-2020»”

Η λήξη της προθεσμίας είναι 10 ημέρες από την επόμενη ημέρα δημοσίευσής της στην εβδομαδιαία εφημερίδα. Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται.

Δημοσίευση ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα (Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση, Τρόποι απόδειξης γλωσσομάθειας, Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΜΕ) να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στο Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλιατών στην έδρα του Δήμου Φιλιατών (Ελ. Βενιζέλου 8) στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών (www.filiates.gr) και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τα σχετικά Παραρτήματα μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλιατών στην έδρα του Δήμου Φιλιατών (Ελ. Βενιζέλου 8) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών (www.filiates.gr)

Κατάταξη υποψηφίων

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη δύο (2) ομάδες κριτηρίων:

α) Μοριοδότηση       βάσει      τυπικών,       εκπαιδευτικών       προσόντων       και      προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

β) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

Για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή:

  • 60% για την ομάδα κριτηρίων (α),
  • 40% για την ομάδα κριτηρίων (β).

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:

  1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου,
  2. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου σχετικού με τα Ευρωπαϊκά έργα (situational interview).

Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να ζητηθούν είτε με αποστολή στο email info@filiates.gr, είτε στο Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φιλιατών, τηλ. επικοινωνίας 2664360165 αρμόδια  υπάλληλος Στέλλα Παπαδημητρίου.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παππάς

 

 

Print Friendly, PDF & Email