+30 26643 60100 info@filiates.gr

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 21/7/2021 έως και 30/7/2021

Φιλιάτες, 16/7/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 5082

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2021

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 

Ο Δήμος Φιλιατών

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ6/τ.Α΄/15-1-2021),όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Την υπ’ αριθμ.51/24-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το  έτος 2021.
  4.   Την με αριθμ. πρωτ.38679/24-5-2021(ΑΔΑ:ΩΤΘΟ46ΜΤΛ6-ΗΓ6) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Φιλιατών η απασχόληση εννέα (9) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  5.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2394/τ.Β’/06-08-2012) του Δήμου Φιλιατών όπως ισχύει σήμερα.
  6. Την με αριθμ.πρωτ: 12171/15-07-2021 έγκριση της ανακοίνωση με αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φιλιατών, που εδρεύει στους Φιλιάτες, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

100 Καθαριότητας

 

Φιλιάτες ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων ( Γ΄( C) Κατηγορίας-με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 1
101 Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φιλιάτες ΔΕ Υδραυλικών 8 2
102 Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φιλιάτες ΥΕ Εργατών/τριών  Ύδρευσης 8 1
103 Καθαριότητας

 

Φιλιάτες ΥΕ Εργατών/τριών (συνοδοί απορριμματοφόρων) 8 3
104 Καθαριότητας

 

Φιλιάτες ΥΕ Εργατών/τριών εξωτερικών χώρων 8 2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
100,101,102,103,104    Αναλυτικά για τον κάθε κωδικό θέσης τα απαιτούμενα προσόντα αποτυπώνονται στην ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών ,στο πρόγραμμα διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τις θέσεις με κωδικό 100 και 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ,που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας ( περ.στ΄της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.4765/2021,σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).

Για τις θέσεις με κωδικό 102,103 και 104 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας ( περ.στ΄της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.4765/2021, σύμφωνα με την υπ ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δήμος Φιλιατών , Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300, Φιλιάτες Θεσπρωτίας, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Φιλιατών υπόψη κ. Αμαλίας Μάνου (τηλ. επικοινωνίας: 2664360164 ) .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φιλιατών στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία ,καθώς και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.filiates.gr) καθώς και στο κατάστημα του Δήμου Φιλιατών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την  παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)Στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.filiates.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές →ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παππάς

 

Print Friendly, PDF & Email
espa