+30 266463 60100 info@filiates.gr

Δημοπρασία του έργου:"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ" (Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός)

Δημοπρασία του έργου:”ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ” (Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Φιλιάτες 15.11.2018

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                                    Αριθμ. πρωτ. 9959

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ                                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

για την κατασκευή του έργου:

“ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ”

 

  1. Ο Δήμος Φιλιατών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (A/A  Συστήματος 78082) για την ανάθεση του έργου ” ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ με προϋπολογισμό 217.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ 24%).
  2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών: α) Χωματουργικά: 8.214.00 € β) Οδοστρωσία: 50.515,55 € γ) Ασφαλτικά: 70.227,00 €, ήτοι:  Δαπάνη Εργασιών: 128.956,55 € Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%: 23.212,18 €, Απρόβλεπτα 15% : 22.825,31 €, Αναθεώρηση: 5,96 €, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24% : 42.000,00 €
  3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.filiates.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ).
  4. Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατών, Ελευθερίου Βενιζέλου 8, 46300 Φιλιάτες καθώς και στα τηλέφωνα 2664360163 & 165, FAX επικοινωνίας 2664022989 και email:info@filiates.gr αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κα. Αρετή Κούρτη.
  5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα η 11:00 π.μ.

  6. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα η 11:00 π.μ.
  7. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν 4412/2016.
  8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Ι. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΙΙ. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

ΙΙΙ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 Ειδικά για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

9. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Φιλιατών έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ 30-7323.038και το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου & ΣΑΤΑ.

 10.     Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

11.     Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για διάστημα έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

12.     Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.500,00 € και ισχύος τουλάχιστον μέχρι 9/7/2019.

13.  Κωδικός CPV: 45233120-6 (Έργα Οδοποιϊας) και κωδικός NUTS: EL542 (Θεσπρωτία).

14.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών.

15.  Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

 

 

 

   Ο Δήμαρχος

   
 

Σπυρίδων Παππάς

 

 

Σχετικά Αρχεία:

ΜΕΛΕΤΗ 22/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ (επεξεργάσιμη μορφή)