+30 26643 60100 info@filiates.gr

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου και προϋπαρχουσών εγκαταστάσεων στην πλάζ «ΚΕΡΑΜΙΔΙ» της ΤΚ Σαγιάδας

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου και προϋπαρχουσών εγκαταστάσεων στην πλάζ «ΚΕΡΑΜΙΔΙ» της ΤΚ Σαγιάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                         Φιλιάτες    10-3-2015                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ                                                                   Αριθ.Πρωτ:  2153                                                     

Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8

Τ.Κ. 46 300 – Φιλιάτες

ΤΗΛ.: 26643 60160&61

FAX: 26640 22989

E-mail: info@filiates.gr

http: www.filiates.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την εκμίσθωση προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου

και προϋπαρχουσών εγκαταστάσεων στην πλάζ «ΚΕΡΑΜΙΔΙ» της ΤΚ Σαγιάδας


Ο Δήμαρχος Φιλιατών προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές οικονομικές προσφορές, για την  εκμίσθωση προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου  προϋπαρχουσών εγκαταστάσεωνστην περιοχή «ΚΕΡΑΜΙΔΙ», που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Σαγιάδας της Δημ. Ενότητας Σαγιάδας. Η δε εκμίσθωση θα γίνει για χρονική διάρκεια 6 ετών.

  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27-03-2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 πμ μέχρι 11:00 πμ εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Φιλιατών, στους Φιλιάτες ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής προσφορές.Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί μετά από μία εβδομάδα την ίδια ώρα (στις 3 – 4 – 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ – 11:00 π.μ.) με ακριβώς τους ίδιους όρους

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη Δημοπρασία  πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής τα κάτωθι δικαιολογητικά :  

1.Εγγύηση σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας για ποσό ίσο προς το δέκα τοις εκατό (10%) του πάγιου ετησίου μισθώματος ήτοι τετρακόσια είκοσι Ευρώ (420,00 €) 

2.Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και του χώρου που πρόκειται να εκμισθωθεί.

3.Υπεύθυνη δήλωση ότι με την λήξη της μίσθωσης θα παραδώσει χωρίς άλλη προειδοποίηση στο Δήμο το μίσθιο.

4.Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν οφείλει από οποιαδήποτε αιτία προς τον Δήμο.

5.Ασφαλιστική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου

6.Εάν ο διαγωνιζόμενος απασχολεί προσωπικό υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ( άρθρο 8 του Ν. 1599/86 ) νομίμως θεωρούμενη για το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση καθώς και ασφαλιστική Ενημερότητα για τους εργαζόμενους.

7.Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

8. Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές ότι δεν τελεί και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία για την κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης, δικαστικής συμπαράστασης ή δικαστικής απαγόρευσης.

Σε περίπτωση μη έκδοσης κάποιου πιστοποιητικού από τις αρμόδιες Αρχές, αυτό αναπληρώνεται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, του νομίμου εκπροσώπου του.

Επιπλέον Δικαιολογητικά

 Τα νομικά πρόσωπα προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν τα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής τους και την προσωπική κατάσταση των εταίρων και επιπλέον τα ακόλουθα:

– Πιστοποιητικά ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης και συνδιαλλαγής, καθώς και ότι δεν έχει ασκηθεί αίτηση για τα ανωτέρω.

– Πρακτικό Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε περίπτωση Α.Ε. ή απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., με την οποία: α) εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σε σύμπραξη, β) ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον συμμετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και την προσφορά.

 Σε περίπτωση συμμετοχής ενώσεως προσώπων ισχύουν και οι εξής προϋποθέσεις:α) ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου, β) ότι όλα τα μέλη καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα καθώς και σε κάθε άλλο κράτος της Ε.Ε., γ) ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά των παραπάνω παραγράφων.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.  

Η τιμή εκκίνησης του μισθώματος καθορίζεται σε τριακόσια πενήντα (350,00) Ευρώ μηνιαίως και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με 100% του τιμαρίθμου του κόστους ζωής όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για τους προηγούμενους δώδεκα μήνες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της διακήρυξης από τις Υπηρεσίες του Δήμου Φιλιατών ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου  www.filiates.gr. 

 Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία, ημέρες και ώρες γραφείου, στην διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 8 και στα τηλ. 2664-3-60162 & 2664-3-60161.

                                                                                      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

 

Print Friendly, PDF & Email
espa