Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών-1 θέση YE ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (συνοδός απορριμματοφόρ

Εκτύπωση
 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από  5/3/2020  έως και 9/3/2020
 
   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Φιλιάτες, 03/03/2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 1890
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 8
Τ.Κ. 46300
Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου
Τηλέφωνο: 2664-3-60164
Φαχ:2664-0-22989

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Ο Δήμαρχος Φιλιατών

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 <Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων> (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007),σε συνδυασμό με την παρ.4 του άρθρου 20 του Ν.2738/1999(ΦΕΚ 180/Α/09-09-1999).

3.Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ28 Α΄ ) & άρθρο 20 παρ.12 εδ. α’ του Ν.2738/1999.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019(ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019.

5.Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.12 του Ν. 2503/1997 <Διοίκηση, Οργάνωση ,Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις>.

6.Την αριθ. 28/2020/14-02-2020 (ΑΔΑ:Ω0ΤΠΩΗΦ-8Ξ3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλιατών (ΦΕΚ 2304 /Β’/06-08-2012) όπως ισχύει.

8.Την υπ΄αριθμ 1452/17-02-2020 βεβαίωση του προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλιατών ,περί ύπαρξης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

9.Την με αριθμ. Πρωτ.1453/17/02/2020 ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

10. Το γεγονός ότι από την ανωτέρω ανακοίνωση καλύφθηκαν μόνο οι δύο (2) θέσεις από τις τρείς (3) που αρχικά ανακοινώθηκαν, κρίνεται αναγκαίο να καλυφθεί άμεσα και η άλλη μία (1) θέση για την αντιμετώπιση των αναγκών στην καθαριότητα για λόγους δημόσιας υγείας .

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, συνολικά ενός ατόμου (1) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Φιλιατών, όπως φαίνεται παρακάτω:
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

YE ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(συνοδός απορριμματοφόρου)

1

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997).

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Ν.3584/2007 (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους).

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο(12/μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του Ν.3584/2007.

4.Βεβαίωση ανεργίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστοχώρο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 05/03/2020 έως και 09/03/2020, στα γραφεία του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου 8-Φιλιάτες (Γραφείο Προσωπικού) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλέφωνα επικοινωνίας 2664-3-60164).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

 

Η ανακοίνωση όπως αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια βρίσκεται εδώ

Find us on Facebook
rss